INTERAKTIVNE RADIONICE

CILJ radionice – upoznati poslodavce i njihove djelatnike s osnovnim specifičnostima pojedinih oštećenja osoba s invaliditetom: oštećenja vida, oštećenja sluha, tjelesna oštećenja, mentalna oštećenja, intelektualna oštećenja, ADHD.

INKLUZIJA OSOBA S INVALIDITETOM

Želimo unaprijediti mogućnosti osoba s invaliditetom, u svrhu samostalnog življenja i lakšeg apliciranja na tržište rada te osvijestiti javnost o njihovim sposobnostima.

ZAMJENSKO ISPUNJENJE OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

Sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s CookLook j.d.o.o., u kojoj više od polovine zaposlenika čine osobe s invaliditetom, ispunjavate zamjensku kvotu.

O NAMA

Poduzeće CookLook j.d.o.o. osnovala je Udruga najosjetljivijih u osposobljavanju  – UNUO.

Pružamo usluge savjetovanja o pravilnom pristupu u komunikaciji i radu prema osobama s invaliditetom. Kroz interaktivne radionice, poslodavci i njihovi zaposlenici imaju priliku usvojiti osnovna znanja o specifičnostima osoba s invaliditetom i njihovim sposobnostima. Time ulažu u društveno odgovorno poslovanje, promiču socijalnu osviještenost i pružaju priliku za zaposlenjem najosjetljivijim skupinama ljudi.

U osobama s invaliditetom krije se mnogo potencijala koje je potrebno otkriti. Uz pravilan pristup, njihove sposobnosti mogu se razvijati u smjeru koji vodi konkurentnosti na tržištu rada, njihovom samostalnijem životu i osjećaju pripadnosti. Samo im treba pružiti priliku.

NAŠE USLUGE

 

 • Zapošljavanje osoba s invaliditetom za pomoćna zanimanja u ugostiteljsko turističkom smijeru
 • Interaktivne edukativne radionice za gospodarstvenike i njihove zaposlenike u svrhu ispunjenja zamjenske kvote
 • Employment of persons with disabilities for auxiliary occupations in the hospitality and tourism sector
 • Interactive educational workshops for entrepreneurs and their employees for the purpose of fulfilling the replacement quota

INTERAKTIVNE RADIONICE

INTERAKTIVNE RADIONICE

Interaktivne radionice o pravilnom pristupu u komunikaciji i/ili radu prema osobama s invaliditetom za ispunjenje zamjenske kvote.

Radionice su namijenjene gospodarstvenicima i njihovim zaposlenicima, bez obzira kojom se granom poslovanja bave.

Interaktivno Vas vodimo kroz svijet pojedninih oštećenja

-oštećenja vida

-oštećenja sluha,

-tjelesna oštećenja

-mentalna oštećenja

-intelektualna oštećenja

-ADHD

Cijena radionice – ovisi o broju sudionika, a dostavlja se po potpisu Ugovora i ponude koja je sastavni dio Ugovora.Interaktivne radionice održavaju se u Ugostiteljsko-edukativnom centru inkluzije CookLook, a po potrebi naručitelja mogu se održati u prostoru vaše tvrtke.

 

ZAMJENSKO ISPUNJENJE OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom predviđa:

 • poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 osoba, 3% od ukupnog broja zaposlenika moraju biti osobe s invaliditetom.
 • penali od 20% minimalne plaće (2023. godine iznosi 140.00 EUR) mjesečno u korist državnog proračuna u Republici Hrvatskoj, za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s poduzećem CookLook u kojoj više od polovine zaposlenika čine osobe s invaliditetom, ispunjavate zamjensku kvotu.

Ugovor se može potpisati maksimalno na jednu godinu unaprijed, ali se može izmijeniti i skratiti ukoliko u međuvremenu zaposlite osobu s invaliditetom. Ugovor se može i produžiti potpisivanjem novog ugovora.

 

PROMICANJE INKLUZIJE I POUČAVANJE

Zalažemo se da svaka osoba napreduje i razvija se u skladu sa svojim mogućnostima, te da aktivno sudjeluje u društvenoj životnoj zajednici.

Želimo unaprijediti mogućnosti osoba s invaliditetom u svrhu samostalnog življenja i lakšeg apliciranja na tržište rada, te osvijestiti javnost o njihovim sposobnostima.

Razvijamo inovativnu metodologiju poučavanja koja je za sada jedinstvena.

 

ODRŽIVI RAZVOJ

Program održivog razvoja do 2030. godine obuhvaća predanost osnaživanju osoba kojima prijeti ranjivost, uključujući osobe s invaliditetom.

U Programu održivog razvoja do 2030. godine promiče se univerzalno poštivanje ljudskih prava, jednakosti i nediskriminacije.

Vodimo se načelom društveno odgovornog poslovanja.

 

ZAŠTO ODABRATI COOKLOOK USLUGE?

 • Stvorite poslovnu kulturu koja edukacijom promiče inkluziju, jednakost i dobrobit zajednice.
 • Omogućite sebi i svojim zaposlenicima osnovnu kulturu o pravilnom pristupu u komunikaciji i/ili radu prema osobama s invaliditetom.
 • Povećajte društveno odgovorno poslovanje i zadovoljstvo zaposlenika i klijenata
 • Potpisivanjem ugovora sa tvrtkom CookLook j.d.o.o. doprinosite očuvanju radnih mjesta naših zaposlenika s invaliditetom

INTERACTIVE WORKSHOPS

Interactive workshops on the correct approach in communication and/or work towards people with disabilities to fulfill the replacement quota.

The workshops are intended for businessmen and their employees, regardless of what branch of business they are engaged in.

We interactively guide you through the world of individual damages

- sight impairments

- hearing impairments,

- physical damage

-mental impairments

- intellectual impairments

-ADHD

The price of the workshop - depends on the number of participants, and is delivered upon signing the Contract and the offer, which is an integral part of the Contract. Interactive workshops are held in the Catering and Educational Center of the CookLook inclusion, and if required by the client, they can be held in your company's premises.

REPLACEMENT QUOTA

The Act on Professional Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities provides for:

employers who employ at least 20 persons, 3% of the total number of employees must be persons with disabilities.
a penalty of 20% of the minimum wage (in 2023 it amounts to EUR 140.00) per month for the benefit of the state budget in the Republic of Croatia, for each person with a disability that the employer is obliged to employ in order to fulfill the prescribed quota.

By entering into a contract on business cooperation with the company CookLook, where more than half of the employees are people with disabilities, you fulfill the replacement quota.

The contract can be signed for a maximum of one year in advance, but it can be changed and shortened if you hire a disabled person in the meantime. The contract can be extended by signing a new contract.

PROMOTING INCLUSION AND TEACHING

We advocate that each person progresses and develops in accordance with his capabilities, and that he actively participates in the social life community.

We want to improve the possibilities of people with disabilities for the purpose of independent living and easier application to the labor market, and to make the public aware of their abilities.

We are developing an innovative teaching methodology that is currently unique.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The 2030 Agenda for Sustainable Development includes a commitment to empower people at risk of vulnerability, including people with disabilities.

The Sustainable Development Program until 2030 promotes universal respect for human rights, equality and non-discrimination.

We are guided by the principle of socially responsible business.

WHY CHOOSE COOKLOOK SERVICES?

 • Create a business culture that promotes inclusion, equality and community well-being through education.
 • Provide yourself and your employees with a basic culture about the proper approach in communication and/or work towards people with disabilities.
 • Increase socially responsible business and employee and client satisfaction
 • By signing the contract with the company CookLook j.d.o.o. contribute to preserving the jobs of our employees with disabilities

GALERIJA FOTOGRAFIJA

Javite nam se i odgovorit ćemo vam uskoro.